กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปรัชญ์ พันธุรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรารัตน์ ไกรลาส
ครูผู้ช่วย