กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัมพร ดวงไสย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปรัชญ์ พันธุรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายโซนา ซาคาเรีย
ครูชาวต่างประเทศ