กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอวยพร นาคะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐพล ปรีชาชาญ
ครูผู้ช่วย