กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐพล ปรีชาชาญ
ครูผู้ช่วย