กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐพล ปรีชาชาญ
ครู คศ.1

นายสัญชัย พิกุลงาม
ครู คศ.1