กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ยุวดี วัฒนสุนทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ปาณิสรา สังข์ศรีเพชร
ครูผู้ช่วย

น.ส.วิไลพร ช่วยมณี
ครูขั้นวิกฤติ