กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.ยุวดี วัฒนสุนทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.วิไลพร ช่วยมณี
ครูขั้นวิกฤติ