กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ปาณิสรา สังข์ศรีเพชร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ
ครู คศ.2

น.ส.วิไลพร ช่วยมณี
ครูขั้นวิกฤติ