กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ปาณิสรา สังข์ศรีเพชร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ
ครู คศ.2
อีเมล์ : jakkarat7551@gmail.com

น.ส.วิไลพร ช่วยมณี
ครูขั้นวิกฤติ