คณะผู้บริหาร

นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปุณณภา ภักดีอะโข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายยุทธเดช คงทองคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรุณี เพ็ชรแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคล