กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางปุณณภา ภักดีอะโข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ
ครู คศ.1