กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปุณณภา ภักดีอะโข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ
ครู คศ.1