กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปุณณภา ภักดีอะโข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ