คณะผู้บริหาร

นายวิริยะ วุฒิมานพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรุณี เพ็ชรแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคล
เบอร์โทร : 887612589
อีเมล์ : jakkarat7551@gmail.com

นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายปรัชญ์ พันธุรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ