กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรุณี เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภัสรา สังสนา
ครูผู้ช่วย