กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธเดช คงทองคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ