กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชำนิ หนูสมจิตย์
ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน