ภาพกิจกรรม
ร่วมคิดร่วมจัดทำทบทวน หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2565
วันที่ 14 - 15 พฤษภาคคม 2565 พลังทีมชาวอินทร์ธานีวิทยาคม ร่วมคิดร่วมจัดทำทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2565   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ( ปรับปรุง พ.ศ.2560 )   โดยการต้อนรับ "ผอ.ดร.สันติกร รักสองหมื่น"  โรงเรียนขนอมพิทยา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2565,11:48   อ่าน 497 ครั้ง