ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.ค. 62 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562

16 กรฎาคม 2562

รร.อินทร์ธานีวิทยาคมร่วมกับ อบต.ปากแพรก

(ความสามัคคีองค์กร บวร) วันเดียว 4 วัด วัดบางพระ วัดปากแพรก วัดบางด้วน วัดหอยกกัน)
ชุดขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคใศึกษา ฯ
10 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 กีฬาปากแพรกเกมส์
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม / ชุดพละ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา